unpronounceable: (Default)
unpronounceable ([personal profile] unpronounceable) wrote2010-05-17 07:24 pm
Entry tags:

(no subject)

Nu, mi lernas esperanton, kaj mi volas spaco por skribi. Mi havas libro por lerni esperanto. Mi legas kaj pensas pri esperanto, sed mi bezonas spaco por skribi.